Case 14 | Dispuut Leverancier

Case 14 | Dispuut Leverancier

DE CONTEXT
Na een (test)periode, waarin de opdrachtgever een nieuwe productie-unit in gebruik heeft genomen, dient duidelijk te worden in welke mate de met de leverancier overeengekomen performance is gerealiseerd.
Het antwoord op deze vraag bepaald of de opdrachtgever de unit volgens afspraak gaat afnemen of moet gaan onderhandelen over deze afspraken (lees: prijs).

DE BEHOEFTE
Het management heeft daarom behoefte aan een nulmeting van de performance productie-unit.
Hieruit moet blijken wat de gerealiseerde effectiviteit en efficiency van de unit is.
Ook moet duidelijk worden of er nog sprake is van verbeterpotentieel én mocht dat het geval zijn, wat dan aard en de omvang van dit potentieel is.
Op basis van deze informatie zal het gesprek met de leverancier worden aangegaan. Met behulp van deze informatie zullen vervolgens ook de KPI’s en de input voor het kostprijsmodel worden gevalideerd .